Podmínky služby


1. Úvodní ustanovení

1.1 Následující všeobecné obchodní a dodací podmínky prodejce platí pro všechny smlouvy, dodávky a ostatní plnění, včetně placených a bezplatných poradenských služeb, pokud nejsou změněny nebo odstraněny s písemným souhlasem prodejce. Odběratelem se dle těchto obchodních podmínek rozumí fyzické osoby vstupující do obchodních vztahů a nevykonávající samostatnou výdělečnou činnost. Podnikateli se dle těchto obchodních podmínek rozumí fyzické nebo právnické osoby nebo právně způsobilé společnosti, s nimiž se prodejce setkává v obchodních vztazích, které vykonávají samostatně výdělečnou činnost. Kupujícím v obchodních podmínkách se rozumí jak odběratelé, tak podnikatelé. Pokud nechce kupující podléhat těmto obchodním podmínkám, musí to neprodleně písemně oznámit prodejci.

2. Nabídka a rozsah dodávky

2.1. Nabídky prodejce jsou nezávazné. Podklady spojené s nabídkou jako obrázky, popisky, hmotnostní a rozměrové údaje jsou pouze orientační, pokud nejsou označeny jako závazné.
2.2. Objednávkou vyjadřuje kupující závazně vůli, získat objednané zboží. Prodejce je oprávněný akceptovat smluvní nabídku obsaženou v objednávce během dvou týdnů.
2.3. Objedná-li odběratel zboží elektronickou cestou, bude mu doručení objednávky neprodleně potvrzeno. Toto potvrzení neznamená závazné přijetí objednávky.
2.4. Pokud objedná odběratel zboží elektronickou cestou, bude smluvní text uložen a na požádání zaslán spolu s nabídkou e-mailem.

3. Ceny a platební podmínky

3.1. Pokud není stanoveno jinak, platí ceny ze skladu nebo továrny výrobce, avšak bez obalu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Má-li se dodávka uskutečnit za více než 4 měsíce, je, při zvýšení cen subdodavatelů, neočekávaném nárůstu mzdových a dopravních nákladů apod., prodejce oprávněn, požadovat jednání o novém stanovení ceny. Prodejce se zavazuje dodržet dohodnutou cenu jen do sjednaného dodacího termínu, nejméně však 4 měsíce. Za zvýšené náklady, které vzniknou prodejci během prodlení při převzetí zboží kupujícím, je prodejce oprávněn požadovat náhradu.
3.2. Kupující se zavazuje k zaplacení do 14 dnů od dodání zboží a přijetí faktury. Po uplynutí této lhůty je kupující v prodlení. Příslib snížení ceny za platbu ve zkráceném termínu (skonto) platí pouze v případě, že se kupující nenachází v časovém prodlení platby za minulé dodávky.
3.3. Odběratel je povinen, v případě opožděné platby, uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 5% nad základní úrokovou sazbu.
3.4. Podnikateli bude v případě prodlení peněžní závazek úročen ve výši 8% nad základní úrokovou sazbu. 3.5. Vůči kupujícímu si prodejce vyhrazuje, na základě prokázání, i uplatnění vyšších škod z prodlení.
3.6. Dostane-li se kupující do prodlení s platbou, pak prodejce může po uplynutí přiměřené náhradní lhůty od smlouvy odstoupit a požadovat odškodnění z důvodu neplnění smlouvy.
3.7. Požaduje-li prodejce náhradu škody z důvodu neplnění kupní smlouvy, pak tato náhrada činí 15% kupní ceny. Výše vzniklé škody je stanovena podle toho, jaké škody prokáže prodejce nebo kupující.
3.8. Kompenzace dalším, podle prodejce sporným nebo nedostatečně prokázaným protinárokem kupujícího, není přípustná. Zadržovací právo může kupující uplatnit, pokud toto právo vyplývá z kupní smlouvy. Pokud je uplatněna reklamace, mohou být platby kupujícího zadrženy v rozsahu stanoveném v přímém poměru k vzniklým závadám.

4. Dodací lhůty a prodlení

4.1. Dodací lhůty a termíny platí pouze jako orientačně sjednané, dokud je prodejce výslovně písemně neuvede jako závazné. Dodací lhůta začíná dnem podepsání písemné kupní smlouvy, ne však před předáním podkladů, povolení, platnosti, záloh atd. kupujícím.
4.2. Dodací lhůta je dodržena, pokud předmět objednávky opustí před jejím uplynutím sklad prodejce nebo továrnu výrobce, nebo je oznámena jeho připravenost k odeslání.
4.3. Dodací lhůta se prodlužuje adekvátně při zásazích vyšší moci a v rámci legálních pracovních bojů, obzvláště stávek a bojkotů, jakož i při objevení se nepředvídaných překážek, které existují bez ohledu na vůli prodejce nebo jeho pracovníků, stejně jako překážky, které prokazatelně ovlivňují předmět dodávky.
4.4. Totéž platí při opožděném zásobování prodejce. Prodejce je oprávněn k odstoupení, pokud není zásobován výrobcem.
4.5. Dodržení dodací lhůty předpokládá splnění smluvních povinností kupujícího.

5. Přechod rizika a doprava

5.1. Volba způsobu a prostředků expedice je, s ohledem na neexistenci zvláštních úmluv, přenechána prodejci. Zboží je na přání a náklady kupujícího pojištěno.
5.2. Pokud je kupující podnikatelem, přechází nebezpečí neočekávaných závad a zničení zboží okamžikem předání kupujícímu, při zasílání zboží okamžiku předání věci speditérovi nebo dopravci, nejpozději při opuštění skladu nebo při přímé expedici z továrny, při opuštění továrny na kupujícího. To platí i při dílčích dodávkách nebo při zajištění dalších výkonů prodejcem.
5.3. Předání je učiněno ihned, je-li kupující v prodlení s akceptací.
5.4. Dodané zboží, byť vykazující nepatrné nedostatky, je kupujícím přijato nehledě na právo z článku 7 (reklamace a odpovědnost za škody).
5.5. Dílčí dodávky jsou přípustné.

6. Výhrada vlastnictví

6.1. Při kontraktech s odběratelem si prodejce vyhrazuje vlastnictví zboží až do úplného splacení kupní ceny. Při kontraktech s podnikatelem si vyhrazujeme vlastnictví zboží až do úplného vyrovnání všech nároků ze stávajících obchodních vztahů.
6.2. Kupující je povinen pojistit předmět koupě proti zásahu třetí strany, stejně jako proti ohni a toto na požádání doložit; jinak je prodejce oprávněn provést toto na náklady kupujícího.
6.3. Kupující nemůže předmět koupě bez souhlasu prodejce předat do zástavy, ani poskytnou jako zajištění.
6.4. Podnikatel je oprávněn zboží dále prodat v řádném obchodním postupu. Postupuje ale ihned prodejci všechny pohledávky ve výši úhrnné sumy faktur (včetně DPH), které mu vznikly dalším prodejem odběrateli nebo třetí osobě, a to nezávisle na tom, je-li předmět koupě prodán dále s nebo bez dalšího opracování. K inkasu těchto pohledávek je kupující zmocněn i po postoupení. Oprávnění prodejce inkasovat osobně tyto pohledávky tak zůstává nedotčeno, přičemž se prodejce zavazuje neinkasovat pohledávky, dokud marně neuplyne splatnost platebních závazků kupujícího. Jinak může prodejce požadovat oznámení jemu postoupených pohledávek a jejich dlužníků, potřebných dat a náležitých podkladů a sdělení o postoupení příslušným dlužníkům.
6.5. Je-li k předmětu koupě vystaven technický průkaz, náleží během trvání výhradního vlastnictví práva držení technického průkazu prodejci.
6.6. Při jednání kupujícího v rozporu se smlouvou, obzvláště při prodlení s platbou, je prodejce oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat zboží zpět.
6.7. Veškeré náklady na vrácení zboží včetně nákladů zpětné dopravy do sídla prodejce a prodeje předmětu koupě nese kupující. Náklady na prodej jsou stanoveny dohodou na 10% tržeb z prodeje včetně daně z přidané hodnoty. Náklady jsou stanoveny vyšší nebo nižší, pokud je prokáže prodejce vyšší nebo kupující nižší. Tržba bude kupujícímu připsána ku prospěchu po srážce nákladů a ostatních, s kupní smlouvou souvisejících, pohledávek prodejce.

7. Reklamace a odpovědnost za vady

7.1. Záruční lhůta podnikatele na dodávku nového zboží je jeden rok. Na rozdíl od podnikatelů, prodejce přebírá odpovědnost za vady pouze v případě, že to bylo výslovně a písemně dohodnuto.
7.2. Záruka z odpovědnosti za vady zaniká, pokud vznikly z následujících důvodů: nevhodné nebo nesprávné použití, nesprávná montáž resp. uvedení do činnosti prostřednictvím kupujícího nebo třetí osoby, fyzické opotřebení, chybné nebo nedbalé nakládání, použití nevhodných provozních prostředků nebo náhradních dílů, vadné stavební práce, nevhodné stavební místo; chemické, elektronické nebo elektrické působení. Kupující podnikatel by měl obratem zkontrolovat množství přijatého zboží. Viditelné vady má kupující obratem nejpozději do 14 dnů písemně sdělit prodejci. Pokud kupující zjistí stav zboží, který je v rozporu se smlouvou, musí během dvouměsíčního období písemně informovat prodejce, to stejné platí i o viditelných vadách. Rozhodující je zachování lhůty při oznamování. Nedostatečná informovanost odběratele o tomto sdělení může vést k promlčení práv z dvouměsíční záruky pro zjištění nedostatků. Toto neplatí při podvodném jednání prodejce. Nedostatky musí v určeném období zjistit spotřebitel. Pokud bude spotřebitel přiměn ke koupi zboží, doklad o koupi bude důkazním břemenem. U opotřebeného zboží nese spotřebitel důkazní břemeno pro nedostatečnost věci.
7.3. Kupující podnikatel má nárok dle výběru prodejce na dodání nového zboží nebo jeho části, které je posuzováno dle okolností – zejména jako chybný druh stavby, použití špatných stavebních materiálů nebo vadné nedostatečné provedení. Kupující spotřebitel má především volbu dodatečného plnění prostřednictvím opravy nebo náhradní dodávky. Avšak prodejce je oprávněn, odmítnout způsob dodatečného plnění, pokud by znamenalo možné náklady, nebo by jiný způsob dodatečného plnění způsoboval značné škody. Nahrazené části budou vlastnictvím prodejce.
7.4. Pokud dodatečné plnění selže, může kupující požadovat snížení ceny anebo zrušení smlouvy. U pouze nepatrného rozporu se smlouvou, zvláště u nepatrných nedostatků, nepřísluší kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy.
7.5. Kupující může z důvodu právních nebo věcných vad nebo nezdařených dodatečných plnění odstoupit od smlouvy. Kupujícímu také náleží nárok na náhradu škody. Kupující si vybírá odškodnění v rozumné formě dodatečného plnění, zbývající zboží zůstává u kupujícího, pokud je to únosné. Odškodné se omezuje na rozdíl mezi kupní cenou a hodnotou neúplné dodávky. Toto neplatí, když prodejce podvodně způsobí porušení smlouvy.
7.6. Veřejné prohlášení, vychvalování nebo propagace výrobce nemohou podle smlouvy tvořit informace o zboží.
7.7. Pokud kupující obdrží vadný montážní návod, prodejce se zavazuje, že k dodávce připojí správný montážní návod. Toto platí pouze, když je vadný návod v rozporu se správnou montáží. Prodejce zákazníkovi neposkytuje právní záruky. Záruky výrobce zůstávají nezměněny.

8. Všeobecné omezení ručení

8.1. Prodejce ručí kupujícímu za úmyslnou a hrubou nedbalost podle zákonných ustanovení. Pokud poruší prodejce svojí nedbalostí lehce smluvní povinnosti, omezuje se ručení prodejce na okamžité průměrné škody předvídatelné a smluvně typické podle druhu zboží. Ve všech dalších případech je ručení prodejce -z jakéhokoli právního důvodu - vyloučeno. To platí i pro nepatrné nedbalostní porušení povinností zákonných jednatelů nebo pomocných sil prodejce. Podnikateli neručí prodejce při nepatrném nedbalém porušení povinností vůbec.
8.2. Předchozí omezení ručení se netýká nároků kupujícího na záruku na výrobek. Dále neplatí omezení ručení při odpovědnosti za poškození zdraví nebo při úmrtí kupujícího.
8.3. Nároky na náhradu škod kupujícího propadnou po uplynutí jednoho roku od dodání zboží. Toto neplatí v případě odpovědnosti za poškození zdraví nebo smrti kupujícího.

9. Místo plnění, sídlo soudu, použitelné právo

9.1. Místem plnění a výhradním sídlem soudu pro dodávku a platbu, stejně jako pro všechny rozepře mezi stranami, pokud je kupující obchodníkem zapsaným v OR, právnickou osobou, je hlavní sídlo prodejce, popř. příslušný soud.
9.2. Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména Obchodním zákoníkem v platném znění.
9.3. Pokud by mělo být některé ustanovení této smlouvy neplatné, zůstává účinnost ostatních ustanovení nedotčena. Smluvní partneři tímto souhlasí s nahrazením neplatného ustanovení takovým, které se co nejvíce blíží smluvním účelům.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. U uvedených náhradních dílů se nejedná (není-li výslovně uvedeno jinak) o originální náhradní díly. Čísla originálních náhradních dílů slouží pouze ke srovnávacím účelům.
10.2. Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH a přepravních nákladů.
10.3. Kopírování obsahu a jeho částí je přípustné pouze s naším písemným povolením.
10.4. Ceny jsou nezávazné.
10.5. Chyby vyhrazeny.
10.6. Výdej platí pouze do vyprodání zásob.